Lưu ý: Mật khẩu có chiều dài từ 6-16 ký tự và không gồm tiếng Việt có dấu. Để đảm bảo an toàn cho tài khoản, bạn nên sử dụng mật khẩu gồm: chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt (!, @, #...)

Hoặc